Terveys / jalostus

Joko olet vastannut Kennelliiton terveyskyselyyn? Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia ja kyselystä kertyvä tieto hyödyttää pumin rotujalostusta. 


Pumi kuuluu Suomen Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA) ja voimassa olevan PEVISA-säännön mukaan Suomessa rekisteröityjen jalostukseen käytettävien pumien tulee olla virallisesti lonkkakuvattu ja silmäpeilattu ennen astutushetkeä (silmäpeilaustulos voimassa 36kk). Polvitutkimuksen, samoin kuin selkien ja kyynärnivelien kuvaamisen, suorittaminen jalostuskoirille on suositeltavaa, jotta saataisiin tietoa ja voitaisiin ennaltaehkäistä tulevia sairauksia. Pumeilla on esiintynyt jonkin verran selän muutoksia, kuten sakralisaatiota. Häntämutkia esiintyy myös jonkin verran.

Lisätietoa virallisista terveystutkimuksista Kennelliiton sivuilta.

Pumille on hyväksytty vuoden 2017 lopulla Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka on voimassa 2018-2022. Se on Suomen Kennelliiton rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan pumin tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet sekä määritellään pumin tämän hetkinen jalostuksellinen tila niin Suomessa kuin ulkomailla. Ohjelmassa määritellään myös jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi. Pumien jalostuksen tavoiteohjelmaa ylläpitää ja tarkistaa rotujärjestö, Unkarinpaimenkoirat ry, joka viides vuosi. (JTO 2013-2017)

Pumi on yleisesti ottaen terve rotu. Se on rakenteeltaan terve ja pentueet ovat keskimäärin viiden (5) pennun kokoisia. Pumi on pitkäikäinen koira, useimmat pumit elävät hyvän, aktiivisen ja terveen elämän. Vanhin Suomessa tiedetty pumi on elänyt lähes 20-vuotiaaksi, keskimäärin pumi elää kuitenkin noin 12 vuoden ikäiseksi. Järkevän jalostuksen avulla voidaan turvata rodun terveempi tulevaisuus, jolloin tutkitaan ja huomioidaan luonteen ja ulkonäön lisäksi perinnöllisiä sairauksia.

Oman koiran terveyden selvittäminen on asia, jonka jokainen omistaja voi tehdä ja auttaa näin entistäkin paremman ja terveemmän tulevaisuuden saavuttamisessa. 

Suomessa pumeilla esiintyy jonkin verran sairauksia (osa yksittäistapauksia):

Immuunijärjestelmän häiriöihin liittyvät ongelmat
- eosinofiilinen granulooma (EOG)
- atopia
- kilpirauhasen vajaatoiminta

Hermostolliset sairaudet
- epilepsia

Silmäsairaudet
- primäärinen linssiluksaatio (PLL)
- ​retinan dysplasia (RD)

Luuston sairaudet
- lonkkadysplasia eli lonkkanivelen kehityshäiriö (ja se on myös huomioitu rodun PEVISAssa)
- ​selkärangan sakralisaatio

Muut sairaudet
- karvatupen kehityshäiriö eli follikulaarinen dysplasia

Näiden sairauksien toteaminen ja huomioiminen jalostuksessa on toivottavaa ja yksi keino nivelten röntgenkuvausten ja silmäpeilausten lisäksi on geenitutkimus, kuten esim. primäärisen linssiluksaation kohdalla.

 

GEENITUTKIMUS

Sairauksien geenitaustojen selvittäminen on tärkeää sairauksien vastustamiseksi ja rodun terveemmän tulevaisuuden turvaamiseksi. Perimän monimuotoisuuden selvittäminen ja vaaliminen ovat myös ensisijaisien tärkeitä asioita rodun terveyden kannalta.

Pumeista on kerätty verinäytteitä Helsingin yliopiston Hannes Lohen koirageenitutkimuksen DNA-pankkiin tällä hetkellä (elokuu 2015) yhteensä 161 yksilöstä. Koirien geenitutkimuksen tavoitteena on tunnistaa eri perinnöllisiin sairauksiin liittyviä geenivirheitä kaikista koiraroduistamme. Tutkimusryhmä ottaa vastaan mahdollisimman paljon näytteitä joka rodusta ja lisänäytteet ovat edelleen tervetulleita. Jokainen voi osallistua tutkimukseen antamalla verinäytteen pumistaan/pumeistaan. Mahdolliset seulontatulokset tulevan vain koiranomistajan tietoon ja niistä ilmoittaminen esimerkiksi Pumit ry:lle, on vapaaehtoista.

Terveystutkimustuloksilla on laaja merkitys, ne antavat arvokasta tietoa niin kasvattajalle, koiranomistajalle kuin rotuyhdistyksellekin. Ennen kaikkea on tärkeää rodun kannalta, että tutkitaan myös jalostuksen ulkopuolelle jääviä koiria. Näin saadaan laajempi kuva koko populaation tilanteesta ja perimästä.

 

TUTKITTAVAT SAIRAUDET

Geenipankkiin on kerätty kaikkien vapaaehtoisesti näytteen antaneiden pumien näytteitä. Mitään tiettyä sairautta ei ole lähtökohtaisesti lähdetty geenitutkimuksen avulla seulomaan eikä tutkittu tiettyä sairautta potevia koiria, vaan kyse on ollut mielenkiinnosta rodun perimää kohtaan.

Kesällä 2011 Hannes Lohen tutkimusryhmä teki selvityksen olemassa olevista näytteistä primäärisestä linssiluksaatiosta. Tutkimuksessa mukana olleita 77 pumista 17 % (13 yksilöä) oli geenin kantaja ja yksi (1 %) todettiin geneettisesti sairaaksi. Tässä linkki pumien primääriseen linssiluksaatioon koirageenit.fi -sivulla.

Lisäksi pumit voivat osallistua muihinkin Hannes Lohen työryhmän kyselytutkimuksiin (sama koira voi osallistua useampaan tutkimukseen):

Lisäksi koirageenipankkiin annetut näytteet voidaan tutkia Suomessa mm. Genoscoper-yrityksessä, joka tarjoaa eläinten serologisia, immunologisia ja DNA-diagnostiikkapalveluja.

 

GENEETTINEN MONIMUOTOISUUS

Yksi varteenotettava tutkimuskohde, jota ei ole vielä suuressa mittakaavassa pumin kohdalla tehty, on pumien perimän tutkiminen mm. MHC-geenien ja mikrosatelliittimarkkereiden avulla. Tuloksien avulla on mahdollista vaikuttaa rodun perimän monimuotoisuuteen jalostusvalinnoissa.  Ilman testejäkin toki tiedetään, että pumin perimä on kapea, mutta jalostuksessa voidaan huomioida heterotsygoottisyys eli eriperintäisyys mm. MHCII- geenien suhteen. Lisää geneettisestä monimuotoisuudesta oli PUMIT-lehdessä numerossa 1/2011.

 

OSALLISTUMINEN JA MERKITYS

Pumit ry järjestää erilaisissa tilaisuuksissa (kuten Pumi Show’ssa) verinäytteenottoa ja toimittaa näytteet koirageenipankkiin. Lisäksi verinäytteen voi otattaa vaikka omalla eläinlääkärillä tai joukkoverinäytteen oton voi järjestää itse, lisätietoja osallistumisesta saa täältä.

Pumin terveemmän tulevaisuuden kannalta on elintärkeää, että tuloksista puhutaan avoimesti. Jokainen tulos on tärkeä rodun terveydelle ja saadun tiedon avulla voidaan vastustaa esimerkiksi primäärisen linssiluksaation leviämistä suuremmaksi ongelmaksi kuin mitä se tällä hetkellä on.

 

TERVEYSTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

Terveystietojen jatkuva päivittäminen DNA-pankkiin on erittäin tärkeää, koska sen avulla voidaan ajan tasalla olevien terveys- ja sairastumistietojen avulla päästä luetettavimpiin tuloksiin. Myös yhteystietojen päivittäminen on tärkeää! Yhteystietojen päivittäminen ja samalla koiran terveystietojen täydentäminen takaa sen, että tulokset saavuttavat näytteen antajan.

Muista täyttää ja lähettää myös lupalomake pumisi muiden kuin virallisten terveystulosten luovuttamisesta Pumit ry:n käyttöön.

Terveystietojen päivittäminen yliopistolle.